Portuguese | English

Pressione Enter para iniciar a Busca.

Volume 111, Nº 5, November 2018

   

DOI: http://www.dx.doi.org/10.5935/abc.20180228

BRIEF COMMUNICATION

Is it Possible to Easily Identify Metabolically Healthy Obese Women?

Mauara Scorsatto

Glorimar Rosa

Aline de Castro Pimentel

Ronir Raggio Luiz

Gláucia Maria Moraes de Oliveira

Keywords: Cardiovascular Diseases/physiopathology; Metabolic Syndrome; Dyslipidemias; Diabetes Mellitus; Hypertension; Obesity/prevalence; Women.